Strona Gwna Forum Dyskusyjne Joomla Mambo Komponenty Moduy! Pobierz Pliki Ksiga Goci-Dopisz Si!! Napisz do nas! Okienka Popups dziki overLIB!
Dzisiaj jest pitek, 29 maja 2020 r. 150 dzie roku
Prawa Autorskie serwisu JOKRIS.INFO - Strefa Polskich Skadnikw Joomla! i Mambo
PageRank strony http://www.jokris.info Dodaj Nowoci z serwisu Jokris.info do swojej strony iGoogle
 
JOOMLA! TO NAJLEPSZY OBECNIE SYSTEM CMS NA WIECIE! I ZA DARMO!!. PODZIKUJMY TWRCOM. JOKRIS
 
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
Joomla! - Menu
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
Apel o pomoc
Pomoc dla Kuby Kowalskiego - Przeka¿ 1% Podatku
Przeka¿ 1% podatku dla Jakuba Leszka Kowalskiego
Migracja do Joomla 1.5
Wykonam migracjê
z
Joomla 1.0.XX
do
Joomla 1.5.XX
Zainteresowanych proszê o sk³adanie ofert na mój adres
E MAIL.
Dodaj Do Zak³adek
 
 
Add to Technorati Favorites
Menu g³ówne
Forum Ostatnie posty

Zobacz wiêcej postów...
Gor±co polecam!!!
Kurs autorstwa Wojtka Romanka tworzenia komponentów do Joomla 1.5. Kursy programowanie, c++, delphi, assembler, c#, csharp, sharp, 8051, 80535, pascal. Programy autorskie. Komponenty do Joomla!. Gor±co polecam. Oby jak najwiêcej takich programistów!...
Najczê¶ciej pobieraj±...
Mod Januszczyk

Ksiêga Go¶ci-Wpisy
Lukas
Bardzo przydatna strona, korzystam.
Kontynuuj
Krzysztof
Witam, zapraszam na ulotki.
Kontynuuj
Skype Web
Zadzwoñ do mnie poprzez Skype!
Szukaj w Google
Google Polska!

internet

www.jokris.info
www.2es-sqad.info
pl.wikipedia.org
Kalendarz Imienin
29 Maja 2020
Pitek
Imieniny obchodz:
Bogusawa,
Maksymilian, Maria
Magdalena, Teodor,
Teodozja
Do koca roku zostao 217 dni.
Cytaty
Zastanów si raz, zanim co dasz, dwa- zanim przyjmiesz i tysic zanim zadasz..
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
© 2020 JOKRIS.INFO - Rozszerzenia, dodatki do Joomla! i Mambo
(C) 2020 JOKRIS.INFO - Rozszerzenia, dodatki do Joomla! i Mambo
Google Twoja Wyszukiwarka
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
Forum Joomla / Mambo :: JOKRIS.INFO - Strefa Polskich Skadnikw Joomla! i Mambo
Forum JOKRIS.INFO
Witaj, Internauto!
Prosz Zaloguj si aby napisa post lub Zarejestruj.
Zapomniae haso?
Jokris - Administrator SerwisuZagadaj na Gadu- Gadu
Zadzwo do mnie poprzez Skype!
Zagadaj na Tlena

Problem ze wstawianiem javascriptu do artyku³ów (1 wej)
Id na sam d Odpowiedz

TEMAT: Problem ze wstawianiem javascriptu do artyku³ów

#498
Wikary (Uytkownik)
Wikary
Bardzo Pomocny
Posty: 48
graphgraph
Problem ze wstawianiem javascriptu do artyku³ów 2007/03/08 20:32 Oklaski: 7  
Wpierw siê przywitam, bo jestem tu nowy i chcia³bym wszystkich pozdrowiæ - w szczególno¶ci twórcê tego portalu - jest niezwykle pomocny...

A teraz do problemu - czy kto¶ móg³by mi podpowiedzieæ jak do artyku³u wstawiæ javascript poprzez tinyMCE?

Siedzê i kombinujê i nic nie idzie...

Wy³±czy³em ustawieniach edytora wykluczenia skryptów (czy jak to tam sie nazywa) - ale nadal nie mogê w edytorze wstawiæ htmla i js..

Co mogê robiæ ¼le?

Aby by³o ³atwiej - mo¿e po prostu kto¶ by³by tak uprzejmy, jak to zrobiæ i w jakich znacznikach w³o¿yæ np ten skrypt :

<script src="http://master.qqweb.pl/wyniki,lotto/skrypt.php" type="text/javascript"></script>

Bêdê niezmiernie wdziêczy!!!!!!

Pozdrawiam
Wikary
Search in Your soul, Your soul is an answer

skarzysko24.pl

  Temat zosta zablokowany.
#505
Krzysztof Stachyra (Administrator Forum)
Krzysztof Stachyra
Administrator Forum
Posty: 697
graph
Problem ze wstawianiem javascriptu do artyku³ów 2007/03/10 01:36 Oklaski: 88  
Cze¶æ.
Po pierwsze to radzi³ bym Ci zmianê edytora na inny. TinyMCE jest kiepskim edytorem, i ma tendencje do zamiany znaczników np. <div>, </script> na encje. Robi to nawet wtedy, gdy wstawisz kod bezpo¶rednio do HTML, korzystaj±c z przeznaczonego do tego przycisku na górze edytora.
Zainstaluj Bota Mosce103Final pl iso a potem Komponent Mosce Final 1.03 pl Admin. Skonfiguruj edytor Mosce (prosta sprawa) a nastêpnie wykonaj czynno¶ci które opiszê poni¿ej. Mosce jest chyba obecnie najbardziej udanym edytorem dla Joomla i Mambo, przynajmniej wed³ug moich do¶wiadczeñ.
Nie wracaj wiêcej do problemu:
Cytujê twoje zdanie:
A teraz do problemu - czy kto¶ móg³by mi podpowiedzieæ jak do artyku³u wstawiæ javascript poprzez tinyMCE?Nie warto. Przez ten edytor np. nie dzia³a³ opisywany na tym Forum WrapperBot . Rozwi±zaniem problemu by³o w³a¶nie zmiana edytora na preferowany przeze mnie.
A teraz wróæmy do podanego przez Ciebie przyk³adu i analizy jego sk³adni. Napisa³e¶:
Kod:

  <script src="http://master.qqweb.pl/wyniki,lotto/skrypt.php" type="text/javascript"></script>


Jest to poprawnie napisany kod odno¶nika do skryptu PHP z JavaScript. Tylko ¿e w taki sposób mo¿esz wpisywaæ np. do kodu templatki, dowolnego skryptu PHP czy HTML. W przypadku PHP móg³by wygl±daæ tak:
Kod:

   echo "<script src=\"http://master.qqweb.pl/wyniki,lotto/skrypt.php\" type=\"text/javascript\"></script>";


...a w przypadku HTML tak:
Kod:

  <script src="http://master.qqweb.pl/wyniki,lotto/skrypt.php" type="text/javascript"></script>


Zazwyczaj wstawia siê takie odno¶niki w sekcji <head> skryptu PHP lub HTML, ale nie jest to regu³±.
Jak pisa³em wcze¶niej, edytory rz±dz± siê swoimi regu³ami i nale¿y inaczej wpisywaæ do nich, czyli do artyku³u np. taki odno¶nik jak Twój. Nie wpisujemy lub wklejamy go bezpo¶rednio w tre¶æ artyku³u. Nale¿y go "wstawiæ" w kod HTML w sposób opisany na samym pocz±tku. Wszystkie edytory posiadaj± taki przycisk opisany HTML. W Twoim przypadku wpisujesz taki kod do osobnego okienka ( wyskakuj±cego ):
Kod:

  <script src="http://master.qqweb.pl/wyniki,lotto/skrypt.php" type="text/javascript" />


Po wpisaniu naci¶nij "zmieñ". Zauwa¿, ¿e nie ma tam znacznika zamykaj±cego </script>, tylko kod zosta³ zamkniêty w sposób taki, w jaki zamyka siê Tagi <meta> np. w index.php Twojej templatki. Tak wpisany kod bezpo¶rednio do kodu HTML edytora da efekt pozytywny. Przyznam siê, ¿e wykorzysta³em ten kod z odno¶nikiem na swojej stronie, pod tym tytu³em Wyniki losowania Lotto. Musisz jeszcze pamiêtaæ, ¿e po wprowadzeniu kodu tego odno¶nika w opisywany wy¿ej sposób i naci¶niêciu przycisku "zmieñ" nie zobaczysz ¿adnej tre¶ci w edytorze, chyba ¿e jest to zwyk³y edytor tekstowy dla Joomla. Nie przejmuj siê, ¿e tej tre¶ci nie widaæ, tylko zapisz artyku³, i ciesz siê wynikami ToTo-Lotka.
Na koniec mam tylko pytanie. Czy ten odno¶nik jest jako¶ zastrze¿ony?. Bo je¶li tak, to powiadom mnie, a natychmiast usunê go z mojej witryny. I odpisz jaki efekt uzyska³e¶ po skorzystaniu z mojej porady.
Dziêkujê za pozdrowienia i te¿ pozdrawiam. Jokris.
CMS: Joomla 1.0.7 Pl. Strona: JOKRIS.INFO. Piszcie spokojnie, bez nerww!!. [NA SKRTY DO POBIERALNI] Gadu-Gadu: Skype: PROSZ CZYTA REGULAMIN! Jokris
  Temat zosta zablokowany.
#517
Wikary (Uytkownik)
Wikary
Bardzo Pomocny
Posty: 48
graphgraph
Odp:Problem ze wstawianiem javascriptu do artyku³ów 2007/03/10 22:16 Oklaski: 7  
Jorkis Dzieki Wieeeelkie!

Cieszê siê, ¿e jeszcze s± na tym ¶wiecie ludzi chc±cy pomóc innym.

Jeszcze dzi¶ wywalê tinyMCE - i przestawiê siê na Mosce .

Problem ze zmienieniem kodu tymczasowo uda³o mi siê zlikwidowaæ wywalaj±c opcjê "czysæ ze znaczkiów script, iframe itp...". Ten tinyMCE to rzeczywi¶cie badziew nad badziewiami - niby opcja o kótrej piszê powinna byæ do usuniêcia z PA i niby tam jest... ale wywalenie tego z poziomu PA... nic nie daje (po ponownym wejsciu do dodatku - czyszczenie znaczników jak by³o tak jest) - potraktowa³em wiêc to ostro i wywali³em tê opcjê bezposrednio z plików na serwerze - i pomog³o - mog³em wstawiæ script (iframe te¿ wchodzi) - mo¿e to komu¶ kiedy¶ siê przyda.

Co ciekawe w tym badziewiu mia³em trudno¶ci ze stosowaniem RD Add PHP wiec rozstanie nie bêdzie jako¶ bardzo przykre dla mnie.


Co do metody, któr± opisa³e¶ - specjalnie j± przetestujê i podzielê siê do¶wiadczeniami.

Co do odno¶nika lotto - nie nie jest zastrze¿ony - mozna korzystaæ do woli . I niech idzie na zdrówko

Kurczê tak siê zastanawiam - co jest efektywniejsze - wstawianie na ¿ywca scritpu czy wstawienie go do php (co¶ na zasadzie moda)? Mo¿e by z tym co¶ pokombinowaæ?

Pozdrawiam Jorkis i jeszcze raz baaardzo dziekujê.
Search in Your soul, Your soul is an answer

skarzysko24.pl

  Temat zosta zablokowany.
Id na sam gr Odpowiedz
© Copyright 2007 Best of Joomla, Powered by FireBoardPobierz nagwki ostatnich postw.


Strony zaprzyjanione z serwisem JOKRIS.INFO - Rozszerzenia, dodatki do Joomla! i Mambo oraz partnerskie
 
 
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFOJOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
Linki do stron www opartych na Joomla! i nie tylko!. Odsyacze pobierane s z komponentu Linki.
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
Do Gry      © 2006 JOKRIS.INFO - Strefa Polskich Skadnikw Joomla! i Mambo - Wszelkie Prawa Zastrzeone      Do Gry
JOKRIS INFOJoomla! jest wolnym oprogramowaniem udostpnianym na warunkach licencji GNU/GPL || Technorati Profile