Strona Gwna Forum Dyskusyjne Joomla Mambo Komponenty Moduy! Pobierz Pliki Ksiga Goci-Dopisz Si!! Napisz do nas! Okienka Popups dziki overLIB!
Dzisiaj jest wtorek, 28 stycznia 2020 r. 28 dzie roku
Prawa Autorskie serwisu JOKRIS.INFO - Strefa Polskich Skadnikw Joomla! i Mambo
PageRank strony http://www.jokris.info Dodaj Nowoci z serwisu Jokris.info do swojej strony iGoogle
 
JOOMLA! TO NAJLEPSZY OBECNIE SYSTEM CMS NA WIECIE! I ZA DARMO!!. PODZIKUJMY TWRCOM. JOKRIS
 
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
Joomla! - Menu
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
Apel o pomoc
Pomoc dla Kuby Kowalskiego - Przeka¿ 1% Podatku
Przeka¿ 1% podatku dla Jakuba Leszka Kowalskiego
Migracja do Joomla 1.5
Wykonam migracjê
z
Joomla 1.0.XX
do
Joomla 1.5.XX
Zainteresowanych proszê o sk³adanie ofert na mój adres
E MAIL.
Dodaj Do Zak³adek
 
 
Add to Technorati Favorites
Menu g³ówne
Forum Ostatnie posty

Zobacz wiêcej postów...
Gor±co polecam!!!
Kurs autorstwa Wojtka Romanka tworzenia komponentów do Joomla 1.5. Kursy programowanie, c++, delphi, assembler, c#, csharp, sharp, 8051, 80535, pascal. Programy autorskie. Komponenty do Joomla!. Gor±co polecam. Oby jak najwiêcej takich programistów!...
Najczê¶ciej pobieraj±...
Mod Januszczyk

Ksiêga Go¶ci-Wpisy
Lukas
Bardzo przydatna strona, korzystam.
Kontynuuj
Krzysztof
Witam, zapraszam na ulotki.
Kontynuuj
Skype Web
Zadzwoñ do mnie poprzez Skype!
Szukaj w Google
Google Polska!

internet

www.jokris.info
www.2es-sqad.info
pl.wikipedia.org
Kalendarz Imienin
28 Stycznia 2020
Wtorek
Imieniny obchodz:
Agnieszka, Augustyn,
Flawian, Ildefons,
Julian, Karol,
Leonidas, Piotr,
Radomir, Roger,
Waleriusz
Do koca roku zostao 339 dni.
Cytaty
Prawdziwa wiedza to wiadomo rozmiarów wasnej ignorancji.
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
© 2020 JOKRIS.INFO - Rozszerzenia, dodatki do Joomla! i Mambo
(C) 2020 JOKRIS.INFO - Rozszerzenia, dodatki do Joomla! i Mambo
Google Twoja Wyszukiwarka
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
Forum Joomla / Mambo :: JOKRIS.INFO - Strefa Polskich Skadnikw Joomla! i Mambo
Forum JOKRIS.INFO
Witaj, Internauto!
Prosz Zaloguj si aby napisa post lub Zarejestruj.
Zapomniae haso?
Jokris - Administrator SerwisuZagadaj na Gadu- Gadu
Zadzwo do mnie poprzez Skype!
Zagadaj na Tlena

Id na sam d Odpowiedz

TEMAT: Informacja dla u¿ytkowników

#3139
Krzysztof Stachyra (Administrator Forum)
Krzysztof Stachyra
Administrator Forum
Posty: 697
graph
Informacja dla u¿ytkowników 2008/03/05 20:35 Oklaski: 88  
Chcia³em poinformowaæ wszystkich, a szczególnie nowych u¿ytkowników, i¿ ka¿dy wpisany post posiada, niewidoczne dla innych u¿ytkowników dane o wpisuj±cym tekst. Czyli IP u¿ytkownika, provider a nawet system operacyjny zainstalowany na komputerze. Adresy które s± zza serwerów proxy, te¿ s± notowane. Informacje te s³u¿± tylko i wy³±cznie mnie i podlegaj± ochronie danych, zgodnie z obowi±zuj±cym w Polsce prawem. I w przypadku z³amania regulaminu mojej strony jak i Forum u¿ytkownik który pope³ni³ jakie¶ wykroczenie, bêdzie usuwany z serwisu. Piszê to po to, ¿e ostatnio "wskakuj±" na Forum u¿ytkownicy pisz±cy swój pierwszy post, których, wydaje siê, ¿e jedynym celem jest dokuczenie mi, i ich posty nie maj± nic wspólnego z chêci± uzyskania pomocy, lub s³u¿± wy³±cznie wywo³aniu jakiego¶ konfliktu pomiêdzy mn±, Administratorem i w³a¶cicielem strony Jokris.info, a innymi u¿ytkownikami. To co piszê, to nie jest ¿adne straszenie. Nic nikomu nie grozi, kto loguj±c siê do serwisu potwierdza zawarte w oknie logowania informacje i stosuje siê do nich. Je¶li nast±pi incydent, w którym poczujê siê obra¿ony ja, lub jakikolwiek inny u¿ytkownik, informujê, i¿ wyst±piê na drogê s±dowa z osob± która obrazi³a mnie domagaj±c siê satysfakcji. Przypominam wszystkim, bo zdaje siê ¿e nie dociera to do wielu ludzi, ¿e moja strona Jokris.info powsta³a z moich prywatnych ¶rodków. Jest strona prywatn±. Nie pe³ni ¿adnej roli misyjnej. Nic na stronie nie podlega op³atom. Jednak z racji zawartych w tre¶ci strony informacji mojego autorstwa, w które w³o¿y³em i wci±¿ wk³adam sporo w³asnej pracy zabraniam z dniem dzisiejszym, czyli 5 marca 2008 publikacji artyku³ów, porad i przyk³adów na stronach innych, czasopismach lub biuletynach. Tak¿e ulegnie zmianie wiele licencji dodatków mojego autorstwa na bardziej restrykcyjne. To akurat ma zwi±zek z ostatni± dyskusj± na forum Joomla.pl, w której w³a¶ciciel jednej z komercyjnych stron, wykorzystuj±c Joomla! do celów w³asnych ( czytaj - kasa ), oraz jeden z dodatków przet³umaczonych przeze mnie dos³ownie "wgniót³" w ziemiê ludzi, którzy twierdzili, ¿e postêpuje nieuczciwie, i nie zgodnie z obowi±zuj±cym prawem. Administrator Forum w/w pousuwa³ odsy³acze do strony tego cz³owieka ( nawet jeden z u¿ytkowników, rozmówców w tym w±tku znikn±³ jak kamfora i szkoda ¿e ch³opaki z w/w forum nie usun± jego postów, bo to jako¶ tak dziwnie wygl±da ), daj±c mu tym samym zielone ¶wiat³o do prowadzenia tego typu dzia³alno¶ci. W skrócie. Sprzeda¿y Joomla! ( on nazywa to inaczej ) wyposa¿onej miêdzy innymi w dodatek z t³umaczeniem mojego autorstwa za bagatela, ponad 1000z³. Takiej sumy to niejedna osoba nie dostaje za 8 godzin pracy przez ca³y miesi±c. Takich przyk³adów jest wiele. O jednym piszê nawet na mojej stronie. I czy¿ zostawiaj±c w±tek "Polska Spo³eczno¶æ Joomla?", nie mia³em w swych tezach racji?. ¯adnej Spo³eczno¶ci nie ma. S± tylko uczciwi i nieuczciwi ludzie. I na tym zakoñczê.
P.s. Niniejszy w±tek zostanie do³±czony do regulaminu mojej strony.
Krzysiek Stachyra - Administrator serwisu i forum Jokris.info
CMS: Joomla 1.0.7 Pl. Strona: JOKRIS.INFO. Piszcie spokojnie, bez nerww!!. [NA SKRTY DO POBIERALNI] Gadu-Gadu: Skype: PROSZ CZYTA REGULAMIN! Jokris
  Temat zosta zablokowany.
Id na sam gr Odpowiedz
© Copyright 2007 Best of Joomla, Powered by FireBoardPobierz nagwki ostatnich postw.


Strony zaprzyjanione z serwisem JOKRIS.INFO - Rozszerzenia, dodatki do Joomla! i Mambo oraz partnerskie
 
 
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFOJOKRIS INFO
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
Linki do stron www opartych na Joomla! i nie tylko!. Odsyacze pobierane s z komponentu Linki.
JOKRIS INFO
JOKRIS INFO
Do Gry      © 2006 JOKRIS.INFO - Strefa Polskich Skadnikw Joomla! i Mambo - Wszelkie Prawa Zastrzeone      Do Gry
JOKRIS INFOJoomla! jest wolnym oprogramowaniem udostpnianym na warunkach licencji GNU/GPL || Technorati Profile